มี  20  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 
เมนู อบต.บ้านกาศ
บุคลากร
งานสภา
ข้อมูล จปฐ. ปี 2562 และ ข้อมูลกชช. 2 ค
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
017571
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
34
34
124
17253
845
1720
17571

Your IP: 35.168.62.171
2020-10-21 17:27

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ที่มาของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

        ภายหลังการปฏิรูประบบราชการไทยเมื่อปี พ.ศ. 2545 และการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีการนำแนวคิดวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน อย่างไรก็ตามตลอดช่วงเวลากว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ยังคงมีข่าวการดำเนินงานที่ขาดความโปร่งใสและการร้องเรียนเรื่องทุจริตในการรับบริการของหน่วยงานภาครัฐจากภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับภาพลักษณ์การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) โดยองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ซึ่งที่ผ่านมามีค่าคะแนนค่อนข้างต่ำมาโดยตลอด ล่าสุดประเทศไทยมีค่าคะแนนภาพลักษณ์การทุจริต ประจำปี 2557 อยู่ที่ 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 85 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ได้เล็งถึงความสำคัญในการตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงาน ให้บรรลุเจตนารมณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9


การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

-01 โครงสร้าง
-02 ข้อมูลผู้บริหาร

-03 อำนาจหน้าที่
-04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
- ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ส่วนที่ 3  แผนท้องถิ่น (2561-2565)

-05  ข้อมูลการติดต่อ
-06  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมาย ปี 2562
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
- พระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบืกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบืกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินของ อปท.พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
- ระเบียบกระทรวงมหาดทไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

ข้อมูลพื้นฐาน

-07  ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

-08  Q&A
-09  Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

-010  แผนดำเนินงานประจำปี

- ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำ
- ส่วนที่ 1 แผนการดำเนินงาน
- ส่วนที่ 2 แผนการดำเนินงาน 63
- ส่วนที่ 2 แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม 63

-011  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (ต.ค.62-มี.ค.63)

-012  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

การปฏิบัติงาน

-013  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
- คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- คู่มือการใช้งานโปรแกรม (User Manual)ระบบเพื่อการวางแผนและการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
- คู่มือการใช้งานระบบ info สำหรับผู้ใช้งานระดับ อปท.
- คู่มือการจัดทำแผนท้องถิ่น(ยุทธศาสตร์ แผน3ปี)
- คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท.
- คู่มือการบริหารความเสี่ยง-สป.กค.-ปีงบ-2563
- คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับการเร่งรัดเบิกจ่าย
- คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558)ระดับการศึกษาปฐมวัย
- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงาน อบต.
- คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
- คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น
- คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมในก)ารบริหารกิจการของอปท.(ส่วนที่ 1
- คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของอปท.(ส่วนที่ 2)
- คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คู่มือศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การให้บริการ

-014  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
- การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- การรับชำระภาษีป้าย
- การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
- คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- ผัง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- ผัง การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
- ผัง การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
- ผัง การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ผัง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
- ผัง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- ผังงาน  การจดทะเบียนพาณิชย์
- ผังงาน ภาษีป้าย

-015  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
-016  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
-017  E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-018  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-019   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
-020   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-021  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ลว.3 ธ.ค.62
- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลว 15 เม.ย.63
- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลว.31 มึ.ค.63
- ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (เปลี่ยนแปลง) ลว.13 มี.ค.63

-022  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างพนังกั้นดินไหล่ถนน หมู่ 3 บ้านกาศใต้
- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสายถนนในหมู่บ้าน ถนนคันคลองชลประทาน ซอบ 29 แยกซ้าย
- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกคนงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานธุรการกองคลัง
- ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการแสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปณสถานกาศเหนือ
- ราคากลางงานก่อสร้างโครงการลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างน้ำ ม.5

-023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
-024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-025  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แผนพัฒนาบุคลากร (ปี 2561-2565) ส่วนที่ 4, 5

-026  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-027  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงาน

-028  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

-029  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- แบบฟอร์มร้องทุกข์
- คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
-
แผนผังขั้นตอน-การตอบรับเรื่องร้องเรียน

-030  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-031  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-032  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
-033  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- การประชุมวางแผนป้องกันไฟป่าและหมอกควันและโรคระบาด
- การประชุมสภา อบต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2562
- การประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2562
- การประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1(สมัยแรก) ปี 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

-034  การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น

-035  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบ
- ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประเมินคสวามเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

-036  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
-037  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรามองค์กร

-038  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนการป้องกันการทุจริต

-039  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

-040  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
-041  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริจภายในหน่วยงาน

-042  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
-043  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 - คำขวัญต่อต้านการทุจริต อบต.บ้านกาศ

 

 
© Copyright 2019 Bangad Subdistrict Administrative Organization : Phrae
 Admin Page 
Design by : Design102.com.